Säännöt

Hy­väk­syt­ty syys­kokouk­ses­sa 21.11.2007

1. Yh­dis­tyk­sen nimi, ko­ti­paik­ka ja toimialue

Yh­dis­tyk­sen nimi on Tampereen Dia­be­te­syh­dis­tys ry ja sen ko­ti­paik­ka  on Tampereen kaupunki ja sen toi­mia­lu­ee­na Tampereen kaupunki  ym­pä­ris­tö­kun­ti­neen. Yhdistys kuuluu jä­se­nyh­dis­tyk­se­nä Suomen  Dia­be­tes­liit­to ry:een.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yh­dis­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on toi­mia­lu­eel­laan - työs­ken­nel­lä  dia­be­tek­sen voit­ta­mi­sek­si yh­teis­työs­sä Suomen Dia­be­tes­liit­to ry:n kanssa  - työs­ken­nel­lä dia­be­tek­sen ai­heut­ta­mien hait­ta­vai­ku­tus­ten  en­nal­taeh­käi­se­mi­sek­si ja vä­hen­tä­mi­sek­si - valvoa dia­bee­ti­koi­den  yh­teis­kun­nal­li­sia etuja - toimia dia­bee­ti­koi­den yh­dys­si­tee­nä

3. Tar­koi­tuk­sen­sa to­teut­ta­mi­sek­si yhdistys

edistää dia­bee­ti­koi­den jär­jes­täy­ty­mis­tä suorittaa en­nal­taeh­käi­se­vää  ter­veys­kas­va­tus­työ­tä­har­joit­taa valistus-, tiedotus-, julkaisu- ja  neu­von­ta­toi­min­taa

tukee koulutus- ja tut­ki­mus­toi­min­taa

toimii dia­bee­ti­koi­den hoi­to­mah­dol­li­suuk­sien ja so­si­aa­li­tur­van pa­ran­ta­mi­sek­si

tekee esityksiä ja aloit­tei­ta vi­ran­omai­sil­le ja muille päät­tä­jil­le dia­be­tek­sen ai­heut­ta­mien haittojen vä­hen­tä­mi­sek­si

toimii yh­teis­työs­sä alueensa vi­ran­omais­ten ja jär­jes­tö­jen kanssa, jotka työs­ken­te­le­vät kan­san­ter­vey­den hyväksi.

4.

Toi­min­tan­sa tu­ke­mi­sek­si yhdistys on oi­keu­tet­tu jä­sen­ten­sä maksamien  jä­sen­mak­su­jen ja julkisten avus­tus­ten lisäksi - vas­taa­not­ta­maan  avus­tuk­sia, lah­joi­tuk­sia ja tes­ta­ment­te­ja - omis­ta­maan kiinteätä ja  irtainta omai­suut­ta - jär­jes­tä­mään ar­pa­jai­sia, myyjäisiä ja  ra­han­ke­räyk­siä han­kit­tu­aan siihen tar­vit­taes­sa asian­mu­kai­sen luvan.

5. Jäsenet

Yh­dis­tyk­seen var­si­nai­sek­si jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka  hyväksyy yh­dis­tyk­sen tar­koi­tuk­sen. Kan­nat­ta­vak­si jäseneksi voidaan  hyväksyä yk­si­tyi­nen henkilö tai oi­keus­kel­poi­nen yhteisö, joka haluaa  tukea yh­dis­tyk­sen tar­koi­tus­ta ja toimintaa. Var­si­nai­set jäsenet ja  kan­nat­ta­vat jäsenet hyväksyy ha­ke­muk­ses­ta yh­dis­tyk­sen hallitus.  Kun­nia­pu­heen­joh­ta­jak­si tai kun­nia­jä­se­nek­si voidaan hal­li­tuk­sen  esi­tyk­ses­tä yh­dis­tyk­sen kokouk­ses­sa kutsua henkilö, joka on  huo­mat­ta­vas­ti edistänyt tai tukenut yh­dis­tyk­sen toimintaa.

6. Jäsenen eroaminen ja erot­ta­mi­nen

Jäsenellä on oikeus erota yh­dis­tyk­ses­tä il­moit­ta­mal­la siitä  kir­jal­li­ses­ti hal­li­tuk­sel­le tai sen pu­heen­joh­ta­jal­le taikka  il­moit­ta­mal­la erosta yh­dis­tyk­sen kokouk­ses­sa mer­kit­tä­väk­si pöy­tä­kir­jaan.  Hallitus voi erottaa jäsenen yh­dis­tyk­ses­tä, jos jäsen on jättänyt  erään­ty­neen jä­sen­mak­sun­sa mak­sa­mat­ta tai on muuten jättänyt täyt­tä­mät­tä  ne vel­voi­tuk­set, joihin hän on yh­dy­tyk­seen liit­ty­mäl­lä si­tou­tu­nut tai on  me­net­te­lyl­lään yh­dis­tyk­ses­sä tai sen ul­ko­puo­lel­la huo­mat­ta­vas­ti  va­hin­goit­ta­nut yh­dis­tys­tä tai ei enää täytä laissa taikka yh­dis­tyk­sen  sään­nöis­sä mai­nit­tu­ja jä­se­nyy­den ehtoja.

7. Liittymis - ja jä­sen­mak­su

Var­si­nai­sil­ta jäseniltä ja kan­nat­ta­vil­ta jäseniltä pe­rit­tä­vän  liit­ty­mis­mak­sun ja vuotuisen jä­sen­mak­sun suu­ruu­des­ta erikseen  kum­mal­le­kin jä­sen­ryh­mäl­le päättää syys­kokous. Kun­nia­pu­heen­joh­ta­ja ja  kun­nia­jä­se­net eivät suorita jä­sen­mak­su­ja.

8. Hallitus

Yh­dis­tyk­sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syys­kokouk­ses­sa  valitut pu­heen­joh­ta­ja ja 6- 10 muuta var­si­nais­ta jäsentä. Pu­heen­joh­ta­jan  ja hal­li­tuk­sen jäsenten toi­mi­kausi on kaksi ka­len­te­ri­vuot­ta.  Hal­li­tuk­sen muista jäsenistä puolet on ero­vuo­ros­sa vuo­sit­tain, aluksi  arvan, sitten vuoron mukaan. Hallitus valitsee kes­kuu­des­taan  va­ra­pu­heen­joh­ta­jan sekä ottaa kes­kuu­des­taan tai ul­ko­puo­lel­taan  sihteerin, ta­lou­den­hoi­ta­jan ja muut tar­vit­ta­vat toi­mi­hen­ki­löt. Hallitus  kokoontuu pu­heen­joh­ta­jan tai hänen estyneenä ollessaan  va­ra­pu­heen­joh­ta­jan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai  kun vähintään puolet hal­li­tuk­sen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on  pää­tös­val­tai­nen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, pu­heen­joh­ta­ja tai  va­ra­pu­heen­joh­ta­ja mukaan luettuna on läsnä. Ää­nes­tyk­set rat­kais­taan  yk­sin­ker­tai­sel­la äänten enem­mis­töl­lä. Äänten mennessä tasan ratkaisee  pu­heen­joh­ta­jan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yh­dis­tyk­sen nimen kir­joit­ta­mi­nen

Yh­dis­tyk­sen nimen kir­joit­taa hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja, sihteeri tai ta­lou­den­hoi­ta­ja, kaksi yhdessä.

10. Tilikausi ja ti­lin­tar­kas­tus

Yh­dis­tyk­sen tilikausi on ka­len­te­ri­vuo­si. Ti­lin­pää­tös tar­vit­ta­ne  asia­kir­joi­neen ja hal­li­tuk­sen vuo­si­ker­to­mus on annettava  ti­lin­tar­kas­ta­jil­le vii­meis­tään kolme viikkoa ennen ke­vät­kokous­ta.  Ti­lin­tar­kas­ta­jien tulee antaa kir­jal­li­nen lausun­ton­sa vii­meis­tään kaksi  viikkoa ennen ke­vät­kokous­ta hal­li­tuk­sel­le.

11. Yh­dis­tyk­sen kokoukset

Yhdistys pitää vuo­sit­tain kaksi var­si­nais­ta kokousta. Yh­dis­tyk­sen  ke­vät­kokous pidetään tammi-maa­lis­kuus­sa ja syys­kokous loka-mar­ras­kuus­sa  hal­li­tuk­sen mää­rää­mä­nä päivänä. Yli­mää­räi­nen kokous pidetään, kun  yh­dis­tyk­sen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan  aihetta tai kun vähintään yksi kym­me­nes­osa (1/10) yh­dis­tyk­sen  ää­nioi­keu­te­tuis­ta jäsenistä sitä hal­li­tuk­sel­ta eri­tyi­ses­ti il­moi­tet­tua  asiaa varten kir­jal­li­ses­ti vaatii. Kokous on pidettävä kol­men­kym­me­nen  vuo­ro­kau­den kuluessa siitä, kun vaatimus sen pi­tä­mi­ses­tä on esitetty  hal­li­tuk­sel­le. Yh­dis­tyk­sen kokouk­sis­sa on jo­kai­sel­la var­si­nai­sel­la  jäsenellä, kun­nia­pu­heen­joh­ta­jal­la ja kun­nia­jä­se­nel­lä yksi ääni.  Kan­nat­ta­val­la jäsenellä on kokouk­ses­sa läsnäolo- ja pu­heoi­keus.  Yh­dis­tyk­sen pää­tök­sek­si tulee, ellei sään­nöis­sä ole toisin määrätty, se  mielipide, jota on kan­nat­ta­nut yli puolet an­ne­tuis­ta äänistä.  Ää­nes­tyk­set rat­kais­taan yk­sin­ker­tai­sel­la äänten enem­mis­töl­lä. Äänten  mennessä tasan ratkaisee kokouksen pu­heen­joh­ta­jan ääni, vaaleissa  kuitenkin arpa.

12. Yh­dis­tys­ten kokousten kool­le­kut­su­mi­nen

Ilmoitus yh­dis­tyk­sen kokouksen ajasta ja paikasta sekä siinä  kä­si­tel­tä­vis­tä asioista on kir­jal­li­ses­ti toi­mi­tet­ta­va kaikille  yh­dis­tyk­sen jäsenille tai yh­dis­tyk­sen toi­mia­lu­een eniten le­vin­nees­sä  sanoma- tai pai­kal­lis­leh­des­sä vähintään seitsemän vuo­ro­kaut­ta ennen  kokousta.

13. Var­si­nai­set kokoukset

Yh­dis­tyk­sen ke­vät­kokouk­ses­sa kä­si­tel­lään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen pu­heen­joh­ta­ja, sihteeri, kaksi pöy­tä­kir­jan­tar­kis­ta­jaa ja tar­vit­taes­sa kaksi ään­ten­las­ki­jaa
 3. todetaan kokouksen lail­li­suus ja pää­tös­val­tai­suus
 4. hy­väk­sy­tään kokouksen työ­jär­jes­tys
 5. esitetään ti­lin­pää­tös, vuo­si­ker­to­mus ja ti­lin­tar­kas­ta­jien lausunto
 6. päätetään ti­lin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­ses­ta ja vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­ses­tä hal­li­tuk­sel­le ja muille vas­tuu­vel­vol­li­sil­le
 7. kä­si­tel­lään muut kokous­kut­sus­sa mainitut asiat
 8. Yh­dis­tyk­sen syys­kokouk­ses­sa kä­si­tel­lään seuraavat asiat:
 9. kokouksen avaus
 10. valitaan kokouksen pu­heen­joh­ta­ja, sihteeri, kaksi pöy­tä­kir­jan­tar­kis­ta­jaa ja tar­vit­taes­sa kaksi ään­ten­las­ki­jaa
 11. todetaan kokouksen lail­li­suus ja pää­tös­val­tai­suus
 12. hy­väk­sy­tään kokouksen työ­jär­jes­tys
 13. vah­vis­te­taan toi­min­ta­suun­ni­tel­ma, tulo- ja menoarvio ja liittymis- ja jä­sen­mak­su­jen suuruudet seu­raa­val­le ka­len­te­ri­vuo­del­le
 14. valitaan joka toinen vuosi hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja ja vuo­sit­tain muut jäsenet ero­vuo­rois­ten tilalle
 15. valitaan kaksi ti­lin­tar­kas­ta­jaa ja heille va­ra­ti­lin­tar­kas­ta­jat
 16. kä­si­tel­lään muut kokous­kut­sus­sa mainitut asiat.

Mikäli yh­dis­tyk­sen jäsen haluaa saada jonkin asian yh­dis­tyk­sen kevät -  tai syys­kokouk­sen kä­si­tel­tä­väk­si, on hänen il­moi­tet­ta­va siitä  kir­jal­li­ses­ti hal­li­tuk­sel­le niin hyvissä ajoin, että asia voidaan  si­säl­lyt­tää kokous­kut­suun. Myös Suomen Dia­be­tes­liit­to ry:n hal­li­tuk­sel­la  on oikeus saada jokin asia yh­dis­tyk­sen kevät- tai syys­kokouk­sen  kä­si­tel­tä­väk­si.

14. Sääntöjen muut­ta­mi­nen ja yh­dis­tyk­sen pur­ka­mi­nen

Päätös sääntöjen muut­ta­mi­ses­ta ja yh­dis­tyk­sen pur­ka­mi­ses­ta on tehtävä  yh­dis­tyk­sen kokouk­ses­sa vähintään kolme nel­jäs­osan (3/4) enem­mis­töl­lä  an­ne­tuis­ta äänistä. Kokous­kut­sus­sa on mai­nit­ta­va sääntöjen muut­ta­mi­ses­ta  tai yh­dis­tyk­sen pur­ka­mi­ses­ta. Yh­dis­tyk­sen pur­kau­tues­sa yh­dis­tyk­sen  varat siirtyvät Suomen Dia­be­tes­liit­to ry:lle käy­tet­tä­väk­si dia­be­tek­sen  tut­ki­mus­työ­hön. Yh­dis­tyk­sen tullessa lak­kau­te­tuk­si käytetään sen varat  samaan tar­koi­tuk­seen.

15. Saa­vu­te­tut jä­se­noi­keu­det säilyvät.


Yh­teys­tie­dot

Tampereen Diabetesyhdistys ry

Lähteenkatu 2-4

33500 Tampere

p. 045 358 2505

tsto(at)tam­pe­reen­dia­be­te­syh­dis­tys.fi

Avoinna

ma - ke klo 9-14

to          klo 13-18

perjantaisin suljettu

Lisää dia­be­tek­ses­ta